Konkurranseregler og huskeliste 2009

 

6.  KONKURRANSEREGLER 

 

Om lover og konkurranseregler generelt, se bedriftsidrettslagenes håndbok. I de følgende avsnitt blir reglene for konkurranse, arrangement og deltakelse gjennomgått.

6.1  LØPSTILBUD

Orienteringsaktiviteten i Oslo bedriftsidrettskrets omfatter:

6.2  KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende aldersklasser - alder pr. 31.12:

Herrer:

H17-34

 

Damer:

D17-34

 

H35-44

 

 

D35-44

 

H45-49

 

 

D45-54

 

H50-54

 

 

D55-64

 

H55-59

 

 

D65-74

 

H60-64

 

 

D75-

 

H65-69

 

 

 

 

H70-74

 

 

 

 

H75-79

 

 

 

 

H80-

 

 

 

 

N

Nybegynnere i alle aldre og av begge kjønn

 

I tillegg er det følgende åpne klasser:

Åpen lang ÅL

Åpen mellomlang ÅM

Åpen kort ÅK

Åpen ekstrakort ÅE

De åpne klassene er for alle løpere - menn, kvinner, aktive, bedriftsløpere og andre - som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Klasseinndelingen gjelder for poengløp. For KM vises det til pkt. 6.8.

 

6.3  LØYPER OG LØYPELENGDER


Løyper


Klasser

Normal-
distanse

Kort-
distanse

Langløp

Lang H17-34, H35-44 og ÅL

6,5 km

4,0 km

10,0 km

Mellomlang H45-49, H50-54 og ÅM

5,0 km

3,0 km

7,5 km
Kort H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54 og ÅK

4,0 km

2,0 km

5,0 km

Ekstra kort H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-74, D75- og ÅE

3,0 km

2,0 km

5,0 km

Nybegynner N

2,5 km i alle løp.

Løypa i nybegynnerklassen skal være lett.

MERK: De angitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype.

I tillegg har arrangører mulighet for å arrangere sprintløp tilsvarende Oslo City Cup. Lengden på langløypa bør da ikke overstige 2,5 - 3 km og vinnertiden bør ligge på mellom 15 og 20 minutter. Det vises i den forbindelse til referat fra oppmannsmøte 4.11.2004. 

 

6.4  STARTKONTINGENT

Poengløp:

kr. 50,00

(kr. 50,00 i Nordmarkskarusellen)

Treningsløp:

Inntil kr. 30,00

(kr. 40,00 i Veritas-løp).

Ved etteranmelding kan arrangørlaget kreve inntil dobbel startkontingent pr. løper for løp med forhåndspåmelding.

Lag som på grunn av ekstraordinært høye arrangementsutgifter må ta høyere startkontingent, må sende skriftlig søknad til O-utvalget. Søknaden må være godkjent av O-utvalget før den høyere startkontingenten kreves opp.

 

6.5  PREMIERING

Individuell premiering skjer på grunnlag av deltakelse i poengløp gjennom hele sesongen.

For 2008 er antall løp satt til 13 av i alt 27 poengløp og 1 stafett ( fra og med 2002 teller deltakelse i stafetter som arrangeres i OBIKs regi, som løp for å oppnå premiering). Premiene finansieres av avgiften til premiefondet og velges av O-utvalget.

Nordmarkskarusellen har egen premiering i tillegg.

 

6.6  LØPSAVGIFT /AVGIFT TIL PREMIEFOND MV

Lag som arrangerer poengløp betaler:

Løpsavgift

Kr.  4,00 pr. løper

Avgift til premiefondet

Kr.  8,00 pr. løper

EKT-avskrivning

Kr.  5,00 pr. løper

Totalt

Kr. 17,00 pr. løper

 

O-utvalget sender ut faktura til lagene på grunnlag av resultatlisten.

 

6.7 RANKINGSYSTEMET

Orienteringsutvalget utarbeider hvert år en rankingliste basert på poengløpene og stafetter i  OBIKs regi. Rankinglisten spesifiseres på klasse og holdes fortløpende à jour.

I konkurranseklassene beregnes poeng på grunnlag av plassering:

Løpere i de åpne klassene og klasse N får 500 poeng for fullført løp og 100 poeng ved disk/brutt løp.

Løpere som deltar i stafetter i OBIKs regi får 500 poeng. 

Ved sesongslutt settes opp en rankingliste for hver klasse, basert på de 10 beste poengløpene.  Løpere som deltar i flere klasser, blir registrert med poeng i hver av klassene.

 

6.8  KRETSMESTERSKAP

 

6.8.1 ÅPENT MESTERSKAP I BEDRIFTSORIENTERING FOR OSLO (ÅM)  - INDIVIDUELT

I ÅM-individuelt brukes forhåndspåmelding og fast tidsstart. Startlister bør henges opp på siste ordinære løp før ÅM og settes inn på hjemmesiden til O-utvalget.

Løperne skal starte med minst ett minutts mellomrom. Det skal være god spredning mellom løperne i den enkelte klasse.

Det utdeles medaljer i hver aldersklasse:

For å få medalje i ÅM må løperne:

Medaljer kan kjøpes hos Coment Nor, Ole Fladagersgt. 1, 0353 Oslo, og betales av arrangørlaget. Avgiften til premiefondet bortfaller. Løpsavgift beregnes og betales på vanlig måte, se punkt 6.6.

Vandrepremier oppsatt til løypevinnere i ÅM tilfaller de som tilfredsstiller kravene til å bli kretsmester.

Når ÅM arrangeres som poengløp, beregnes rankingpoeng på vanlig måte.

 

6.8.2 Stafett-KM

Kretsmesterskap i stafett arrangeres med følgende klasser og etapper:

A:

Herrer til og med 150 år samlet

3 etapper à ca 4 km

B:

Herrer over 150 år samlet

3 etapper à ca 3 km

C:

Damer til og med 90 år samlet

2 etapper à ca 3 km

D:

Damer over 90 år samlet

2 etapper à ca 3 km

E

Gjesteklasse

3 etapper à ca 3 km

F:

Gjesteklasse

2 etapper à ca 3 km

Medaljer utdeles i klassene A, B, C og D. Gullmedalje utdeles uansett antall lag i klassen, sølvmedalje når det er minst 4 lag og bronsemedalje når det er minst 7 lag i klassen.

Mesterskapet er åpent for alle bedriftsidrettslag i Oslo og Akershus. Alle på laget må tilhøre samme bedriftsidrettslag.

Medaljene kjøpes hos Norges Bedriftsidrettsforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 Oslo, og betales av av arrangørlaget. Løpsavgift og avgift til premiefondet bortfaller.

Deltakere i KM stafett får 500 poeng på rankingen (nytt i 2002).

 

6.9  KRAV TIL AVVIKLING AV LØP

I dette punktet blir gjennomgått regler vedtatt for OBIK's orienteringsløp. I tillegg er tatt med mer generelle retningslinjer som er viktige i samband med løp. Kapittel 7 inneholder "Huskeliste for arrangører".

 

6.9.1 Løypene

Om løypelengdene, se punkt 6.3. Det presiseres at de angitte lengder er veiledende. Er terrenget tungt og/eller kronglete, må løypelengdene reduseres.

Det anbefales at alle løypeleggere skaffer seg "Løypeleggerboka" som kan fås fra Norges Orienteringsforbund. Den gir mange gode råd om hva som skal til for å skape gode løyper.

 

6.9.2 Løpsledelse og kontroll

Løpsleder, løypelegger og løypekontrollør skal framgå av løpssøknaden. Ved alle poengløp og kretsmesterskap skal det være løypekontrollør.

 

6.9.3 Påmelding

I løp med fleksistart, melder løperne seg på ved fremmøte på løpsdagen. Velger arrangøren av mer spesielle løp, f.eks. løp med fellesstart, å be om forhåndspåmelding, må påmeldingsfrist og eventuell etteranmeldingsfrist angis i innbydelsen, jf punkt 6.9.4.

 

6.9.4 Innbydelse og opplysninger ved frammøte

Til løp med fleksistart kreves ikke skriftlig innbydelse, idet de nødvendige opplysninger vil fremgå av terminlisten og kunngjøring i Aftenposten løpsdagen. Kunngjøringen må sendes Aftenpostens sportsredaksjon senest 3 dager før løpsdagen.

Ønsker en arrangør å bruke skriftlige innbydelse, kan de utdeles på løp, innrykkes i OBIK's blad "Bedriftsidrett i Oslo", sendes i posten eller legges ut på hjemmesiden for O-utvalget: sendes på e-post: svein.nygard@norges-bank.no Til ÅM-individuelt skal innbydelse settes inn på hjemmesiden og deles ut på løp. En innbydelse må inneholde:

1. Løpsdato

2. Fremmøtested/samlingsplass, eventuell gangtid til samlingsplass og start.

3. Mulighet for bruk av offentlige kommunikasjoner.

4. Starttidspunkt (ved løp med forhåndspåmelding tidspunkt for første start).

5. Klasseinndeling.

6. Løypelengder

7. Kartmålestokk, ekvidistanse, alder og eventuelt kvalitet

8. Påmeldingsfrist ved forhåndspåmelding, startkontingent og betalingsmåte

9. Vaskemuligheter

10. Løpsleder, løypelegger og kontrollør

11. Bestemmelsen om aktive løpere og særskilte regler for ÅM

På løp med fleksistart, der innbydelse ikke er benyttet, skal løperne ved påmeldingen få et PM med opplysninger om terreng, korreksjoner m.v. av betydning for løpet, samt postbeskrivelse for hver løype. Postbeskrivelsen skal angi postdetalj, postens nummer og kode. Som postbeskrivelse kan brukes IOFs symboler.

I tillegg skal dagens kart, med eventuelle korreksjoner, være oppslått på samlingsplassen. På kartet skal være angitt brettelinjer og plass for feste av postbeskrivelsen.

PM’et skal også inneholde kvittering for betalt startkontingent.

Nytt fra 2003: Ta med i innbydelsen og i PM at mål stenges kl 20.00 (løpere som har målgang etter dette tidspunkt blir oppført med disk/brutt i resultatlisten). Arrangøren må selvfølgelig som før vente til alle er i mål, men en stengning av mål kl 20.00 bør medføre at man tilpasser starttidspunktet til løpsevne. Hensikten er å komprimere arrangementet noe.

 

6.9.5 Startordning, postinntegning mv

I løp med fleksistart velger løperne selv sin starttid. For nærmere informasjon om dette vises det til EKT-prosedyrene pkt 2.2 og 2.3. Arrangørene står imidlertid fritt til å arrangere løp med fast tidsstart, eventuelt fellesstart, og forlange forhåndspåmelding. Dette må angis i terminlisten og kunngjøres ved løpsinnbydelse.

Starten i hver løype unntatt begynnerløypa foregår i utgangspunktet med 1 minutts mellomrom. Ved stor deltagelse kan en løper av hvert kjønn selv om disse løper samme løype, starte samtidig.

Deltakere i nybegynnerklassen og de åpne klassene kan starte sammen.

På løp med forhåndspåmelding skal startlister være oppslått. Når løperne ikke får ferdigtegnede kart, skal alle postene være oppgitt ved start. Løperne skal ha 5 minutter til å tegne inn postene før de starter. Det må være tilstrekkelig med kartoppslag for å unngå kø. Oppslagene skal være merket tydelig med klasse og løypelengde. Om ønskelig kan arrangøren legge postinntegningen nær samlingsplass og kjøre med selvbetjent start. Dette for å legge til rette for å lette arbeidet for arrangørene. Dette opplegget gir liten stress rundt postinntegningen slik at alle kan tegne i sitt tempo uten at det går utover selve løpet. 

I løp med forhåndspåmelding og fast tidsstart, når arrangøren leverer ferdigtegnede kart, skal løperne få utlevert kartet ett startintervall før tidsstart.

6.9.6 Påtrykk og inntegning av løyper på kart

Kart som utleveres ferdigtegnet bør sjekkes med hensyn til:

For mer utfyllende informasjon, se punkt 7.8.

 

6.9.7 Merking av postene

Hver postenhet er merket med en tosifret eller tresifret kode. Postenhetens nummer står skrevet med store bokstaver på selve postenheten. I tillegg kan hver post merkes med en kombinasjon for løype og tall for postens nummer i rekkefølgen (L1, M3, K2, N4 osv der L står for lang, M for mellomlang, K for kort, E for ekstra kort og N for nybegynnerløype).  

 

Fra og med sesongen 2004 endres fargene på postenhetene fra helt oransje til halvt oransje/hvite. Dette vil si at den ene halvparten av postenheten er malt hvit men den andre halvdelen fortsatt er oransj. Hensikten er å hjelpe fargeblinde å finne postenheten.

6.9.8 Tidtaking

På alle løp utenom stafetter brukes EKT som tidtakingssystem. Løpstid fra start til mål lagres i brikken og utgjør en del av tidtakingssystemet i løpet. Ved innkomst til mål leses brikken av og løperen kan få utdelt sin sluttid og strekktider umiddelbart. Løpstiden oppgis i hele sekunder og muligheten for delte plasseringer er derfor til stede.

Når det gjelder stafett benyttes inntil videre de gamle reglene. Innkomsttiden og rekkefølgen regnes da fra det øyeblikk løperen passerer målstreken. Løpstiden for deltakere som har kommet for sent til start, beregnes fra offisiell starttid.

 Kontrollkortet (eventuelt kartet i løp uten fleksi-start) leveres ved innkomst.

 

6.9.9 Resultater, rapportering og klage

Arrangøren skal ha resultatservice ved mål. Løperne avleser løperbrikken i to avlesningsenheter. Løperne får utlevert utskrift med sluttid og strekktider. Løperen skal deretter selv føre opp sin tid på start/-resultatlisten som skal være oppslått på samlingsplass. Denne resultatslisten vil være uoffisiell siden den enkelte løpers postpasseringer kontrolleres på et senere tidspunkt.

Fullstendig resultatliste – med navn på alle som har startet, også de som har brutt eller er blitt disket, samt løpere som har deltatt i arrangementet og dermed skal ha deltakerpoeng (jfr. punkt 6.6.1.) - sendes elektronisk til:

Svein Nygård på e-post: svein.nygard@norges-bank.no

Resultatlister legges ut på O-utvalgets hjemmeside så raskt som mulig etter løpet. Det er ikke krav om å legge ut resultatlister i papirformat på etterfølgende løp som tidligere. 

Klage på resultatene må være sendt web/resultat ansvarlig i O-utvalget senest 14 dager etter at resultatet er lagt ut på vår hjemmeside. Hvis klage ikke er mottatt innen denne fristen, fryses resultatene.

 

6.9.10 Sanitet

Alle arrangører må ha førstehjelpsutstyr - Røde Kors-veske e.l. - på samlingsplass.

 

6.9.11 Løpsantrekk

Løpsantrekket skal dekke hele kroppen unntatt hode, hals og armer.

 

6.9.12 Protester

For protester gjelder Norges Bedriftsidrettsforbunds protestreglement inntatt i bedriftsidrettslagenes håndbok Fra reglementet gjengis:

§ 2

  1. Protest som fremmes på grunnlag av NBIFs konkurranseregler kapittel 2, § 5-2, må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag.

  2. Protest som fremmes på grunn av forhold under konkurransen, må gjøres kjent for dommer/stevneleder før denne forlater konkurransestedet. Skriftlig protest må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag.

  3. Protest som fremmes på grunnlag av andre forhold enn nevnt i § 2 pkt a) og b) må gjøres kjent for dommer/stevneleder før konkurransen starter. I lagidretter må også motstanderen varsles. Skriftlig protest må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag.

§ 3

Alle protester skal underskrives av bedriftsidrettslagets leder og sendes rekommandert eller leveres mot datert kvittering.

§ 4

Protestgebyret er på inntil kr. 500,- og fastsettes av hver enkelt krets. (I Oslo Bedriftsidrettskrets er gebyret kr 100,-) Gebyret skal sendes eller leveres samtidig med protesten. En protest kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke foreligger innen fristens utløp. Protestgebyret tapes hvis protesten tapes eller trekkes tilbake.

 

6.9.13 Lagleder/oppmann

Lagleder og/eller O-kontakt er lagets kontaktperson overfor O-utvalget og den enkelte arrangør. Han/hun sørger for at løperne er kjent med konkurransereglene.

I løp med forhåndspåmelding skal laglederen eller en han utpeker, ikke forlate målområdet før siste deltaker fra hans lag er kommet i mål.

I løp med fleksi-start, hvor denne regelen vanskelig lar seg praktisere helt ut, må laglederen undersøke på startlistene hvem som er startet for hans lag og i samråd med arrangøren vurdere om det er forsvarlig å forlate løpsstedet før alle disse er kommet i mål. Som vanlig regel gjelder at laglederen venter på ukjente og uerfarne løpere.