Metode for å printe kart med og uten løyper hos Copycat (avd.Sentrum)

Denne bruksanvisningen er laget for deg som ønsker å printe kart med eller uten løypepåtrykk hos printleverandøren Copycat (sentrum@copycat.no), og oppnå et printresultat som er godkjent av NOF for K-løp ("oversikt over autoriserte produsenter" http://www.orientering.no/t2.asp?p=66144 ). Bruksanvisningen er prøvd på standardutgaver av OCAD8 og OCAD9 og prøveutgave av OCAD10. Bruksanvisningen forutsetter at du har erfaring med OCAD. Dersom du synes brukerterskelen er for høy, kan det være en trøst at Benjamin Sats og Trykk tilbyr å gjøre dette for deg, og benytte Copycat på samme måte.


Siden Copycat ikke har installert OCAD hos seg, må kartene du ønsker å printe eksporteres til et egnet format. Vi har valgt Adobe Illustrator formatet, fordi det er tilgjengelig fra både OCAD8, 9 og 10, og fordi det er et vektor-basert format som gjør at god printkvalitet kan oppnås samtidig som exportfilen ikke blir for stor.


Copycat printer filene med overtrykkseffekt, som gir et tilsvarende utseende som offsettrykte kart gir, se kartsidene på www.orientering.no. Dersom kartet ikke er vist eller printet med overtrykkseffekt på en stund, kan du oppleve at fargene blir feil når du viser kartet med overtrykkseffekt. Dette skjer for eksempel der hvor rentegneren har lagt grønt raster (tett skog) oppå et gammelt hogstfelt uten å ta vekk hogstfeltet. Uten overtrykkseffekt syns ikke hogstfeltet under det grønne rasteret. Med overtrykkseffekt vil fargene fra hogstfeltet og grønnrasteret blandes. Hvis du oppdager denne type feil i kartet, bør rentegneren oppdatere kartet først.


OCAD tilbyr ikke export av filer med overtrykkseffekt i vektor-baserte filformat, derfor skal kartfilene eksporteres uten overtrykkseffekt. Overtrykkseffekten blir i stedet laget når kartet printes hos Copycat.


Fordi forskjellige printere og papirtyper gir noe forskjellige farger, må okart-basisfargene tilpasses print hos Copycat for å gi godkjent resultat. Du må ha tilgang til alle OCADfilene, både kart og løyper, slik at tilpassede farger kan bli satt inn.

Det anbefales å lagre dette nye fargeoppsettet, og bruke det hver gang du skal printe kart hos Copycat. Andre profesjonelle printleverandører som benytter OCAD har egne fargeoppsett som de setter inn når de skal printe på sine printere, slik at det gjør ikke noe om du bruker dette fargeoppsettet på alle OCADfilene dine.


OCAD har opp gjennom tidene kommet med mange ulike default fargetabeller og har også hatt feil symboldefinisjoner. I tilegg har gjerne karttegnerne laget egne definisjoner. Denne bruksanvisningen tar utgangspunkt i kartfiler hvor fargene samsvarer med IOFs PrintTech2006 (som også inneholder ISOM2000 symboldefinisjoner) (http://ilm425.umb.no/~ikfht/files/kartutv/kart/PrintTech2006.ocd) referert fra NOFs kartsider http://www.orientering.no, http://ilm425.umb.no/~lanht/o/kartutv/printing/printing-ocad.html .

Under følger en detaljert framgangsmåte for første gangs bruk av Copycat. Tekst markert med gult er nødvendig for print av ISOM kart for alle versjoner av OCAD.

Felles fargetabell for kart og løyper

I OCAD9 STD er det heldigvis identiske default fargetabeller for kart og løyper. Dersom kartet er tegnet med OCAD9 fargetabellen trenger du ikke gjøre dette punktet.


OCAD8 har dessverre brukt litt forskjellige fargetabeller for kart og løyper. For å slippe å gjøre farge-endringene mer enn en gang, anbefales det at du bruker felles fargetabell for alle filene dine. For kart tegnet med OCAD8 kan en enkelt lage felles fargetabell for kart og løyper: Gå inn i fargetabellen på kartfila(OCAD8 og 9:)[Symbol-> Colors...] (OCAD10:) [Map-> Colors... ][Kart-> Farger... ] og legg inn 2 nye farger med (OCAD8:)[Color-> New] (OCAD9 og 10:)[Add][Legg til] :

Purple Transparent med samme definisjon som Purple (i OCAD10 kan du bruke [Dupliser] istedet)

White background mellom disse 2 Purple fargene. Legg inn 0 på alle okart-basisfarger i høyre tabelldel.

Fargeinnstilling

Åpne kartfilen, og gjør følgende endringer i fargedefinisjonene (OCAD8 og 9 engelsk utgave [Symbol-> Colors...], OCAD10 engelsk utgave: [Map-> Colors...], OCAD 10 norsk utgave: [Kart-> Farger... ]). Gjør følgende endringer i CMYK (Cyan Magenta Gul Svart) verdiene:


Purple: 33 88 0 0

Purple transparent: 33 88 0 0

Street infill: 0 24 45 6

Brown: 0 59 100 22

Green: 72 0 92 0

Brown 50%: 0 24 45 6

Black 30%: 0 0 0 22

Yellow: 0 20 80 0

Yellow 70%: 0 14 56 0

Yellow 50%: 0 10 40 0

Dersom du ønsker å printe ISSOM-kart med overtrykkseffekt må noen flere farger (eksempelvis Street infill 30%, Brown 30%, Black 50% og Black 20%) endres tilsvarende.


Sett hake i overtrykksparameteren (”O”) (OCAD8:”OT”) for alle fargene unntatt White Background, (White for road under constr.), White for Green og White for Yellow.

Bruk de nye fargedefinisjonene i alle filer som skal printes hos Copycat

Lagre denne kartfila for å ta vare på fargedefinisjonene. Gå deretter inn i løypefila og hent fargene fra kartfila med kommandoen (OCAD8 og 9 engelsk:) [Symbol-> Load colors from... ], velg [Replace existing colors] (OCAD10 norsk :)[Kart-> Hent farger fra... ], velg [Erstatt farger som allerede finnes].

Eksport av fil til print

OCAD filene du ønsker å printe (med overtrykkseffekt) eksporteres i normal modus (OCAD8:) [View -> Spot colors] ikke huket av (OCAD 9 og 10 engelsk:) [View -> Normal mode] (OCAD 10 norsk:) [Vis -> Normal modus]. Sett også (eventuelle) bakgrunnskart du benytter i normal modus.


Filene eksporteres med [File-> Export] [Arkiv-> Eksporter]. Velg [AI Versjon 7 (Adobe Illustrator), og CMYK]. Det anbefales å benytte samme målestokk på export som kartmålestokk. Dersom kartet er i A3 eller A4 format, kan et litt større kartutsnitt benyttes og etterpå beskjæres (Copycat benytter 32*45cm papir med 3-4mm marg). Hvis ikke annet avtales vil vanlig gul kartramme angi størrelsen du ønsker på ferdig resultat. I OCAD9 og 10 løypeleggermodul vil du bli spurt om hvilke løyper du ønsker å eksportere. (Du trenger derfor ikke å sette Preview/Forhåndsvis.)


Adobe illustrator (.ai) filene sendes sentrum@copycat.no, med henvisning til avtale inngått med KOsAk, antall som skal printes og betalingsinfo. Ved spørsmål kan Espen Sætherbakken eller Eirik Rasmussen, CopyCat avd. Sentrum, Rådhusgata 17, 0158 Oslo, Telefon 22 33 77 00 kontaktes.Kveldsorienteringen i Oslo og Akershus (KOsAk) ønsker å få tilbakemeldinger på erfaringer og forslag til endringer/forenklinger. De kan inntil videre sendes til Martin Veastad, se adresse på www.obikorientering.no

Vi vil vurdere å søke autorisasjon også for print av eksporterte pdf-filer på et senere tidspunkt. Pdf-filer vil kreve mer behandling hos Copycat for å kunne printes med overtrykkseffekt. Fordelen med pdf-filer er at du lettere kan se på hva som sendes til print, men overtrykkseffekten vises ikke.Jeg vil gjerne takke Håvard Tveite og Ingar Solberg for god hjelp som har gjort det mulig for første gang å tilby print i Oslo med så god kvalitet at den er autorisert av NOF for K-løp.

Martin Veastad