Prosjekt Kveldsorientering

i Oslo og Akershus 2011 - Kartprising


Til ledere (gruppeledere orientering) i alle kveldsorientering arrangørklubber som også selger kart:

Asker kristian.kalager@capgemini.com

BSK tor.brenna@nettbuss.no

Bærum SK havard.lillegard@orientering.no; famlill@online.no

Fossum ter-gra@online.no

Haslum e.grorud@online.no

Heming/Njård egil-i@online.no

Lillomarka O-lag leder@lillomarka.no

Nittedal orientering post@nittedalorientering.no

NSK leder@nydalen.idrett.no

Oppsal IF lars.klyve@bouvet.no

OSI leder@osi-orientering.com

Tyrving dkolberg@online.no

Østmarka OK pers@basefarm.no


Kopi til kontaktpersoner for alle kveldsorienteringskaruseller (OCC, NK, AB, GeoForm/OSI, Veritas, NØ, RBIR, OBIK) og til AOOK

KOsAk

På grunnlag av møter 11. desember 2008, 15. januar 2009 og 6 januar 2011 er det foreslått et grunnlag for hvordan kveldsorienteringen i Oslo og Akershus kan organiseres. Til informasjon var følgende tilstede på møtet i 2008: Knut E. Helland (AOOK), Lise Nystuen (RBIR-karusellen), Erik Grorud (AB-karusellen), Jon Petter Nilsen (Oslo City Cup), Bjørn Egner og Per Eric Ståhlbrand (Nordmarkskarusellen), Jon Tolgensbakk (GeoForm/OSI-karusellen), Hallvard Bjørgum (Veritas-karusellen), Vidar Benjaminsen (NØ-karusellen), Martin Veastad (OBIK-karusellen).

Bakgrunn

I KOsAk inngår arrangører av ulik størrelse, med felles målsetting å skape et bedre kveldsorienteringstilbud. Mange av arrangørene har ikke et økonomisk resultat som står i forhold til innsatsen som legges ned. Samtidig ønsker vi flere arrangører og etter hvert bedre kvalitet på arrangementene.

Arrangørene opplever i dag ulike priser fra klubber som selger kart. Det ser ikke ut til å være en god sammenheng mellom prisene som tas og kvaliteten på kartene.

Forespørsel til kartproduserende klubber

For å gi KOsAk en god sjanse til å bli at bra tilbud, bes de kartproduserende klubbene som deltar i KOsAk til å gi tilbakemelding på vårt forslag om bedre kartkvalitet og på om kart og kartrettigheter kan tilbys KosAk arrangørklubbene i henhold til maksimalpriser som beskrives under.

Tiltak

I KOsAk inngår flere foreslåtte tiltak til kvalitetsheving, hvor bedre kartkvalitet gjengis her.

Bedre kartkvalitet

Arrangører av KOsAk skal som hovedregel tilby deltakerne ferdige kart med løyper påtrykket. Dette som et tiltak for å bedre arrangementene og tilbudet til deltakerne. Dette fordrer samarbeid med klubbene som har kart/kartrettigheter og med trykkerier som leverer slike tjenester.

Kartkvalitet og printkvalitet har på slike kveldsarrangementer vært svært varierende. Det bør i større grad benyttes:Kartet skal være godt lesbart. Dette oppnås best ved å benytte offsettrykk eller en av NOFs autoriserte produsenter (se NOFs retningslinjer på www.orientering.no ). Det bør benyttes kvalitetspapir med tilstrekkelig tykkelse (100-115g/m2) og matthet (G-print eller tilsvarende).

Kartrettigheter og arrangøransvar

Arrangører av KOsAk må som regel kjøpe kart fra klubber (kartrettighetshaver). Det er ingen forhåndspåmelding til KOsAk-arrangementer og derfor vanskelig å estimere kartforbruket. For å forenkle samarbeidet og skape forutsigbarhet for arrangører av KOsAk foreslås det en felles pris fra kartrettighetshaver til KOsAk-arrangører etter følgende spesifikasjon:

Med kartrettighet menes prisen på et kart unntatt trykkekostnader. En kartrettighet gir kjøperen anledning til å printe et kart fra det området kartrettigheten omfatter. Kartrettighetsprisen skal bidra til at den kartproduserende klubben får et rimelig bidrag til sin kartproduksjon. Det foreslås at arrangører som tas i å printe kart uten at kartrettighetspris er avtalt betalt, må etterbetale dobbelt kartrettighetspris.

Vekst, dyreliv og grunneierforhold (VDG)

Arrangører plikter å ta hensyn til VDG, se Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Dette gjøres best i samarbeid med kartklubben. En god kartklubb har oversikt over sårbare område på kartet, og kan bistå med grunneierkontakt (det beste er jo om bruk av samlingsplasser og øvrig bruk av kartområdet er avtalt med grunneiere på forhånd). Dette er som tjenester kartklubben gir når den selger kart til KOsAk-arrangørene.

Prismodell

For å lage maksimalprisene så enkle som mulig, selv om det er mange varianter av kart, har vi foreslått priser rundet til nærmeste 10-kroning. Det vil si at basis-prisen for et gammelt A4-kart som arrangøren printer selv er 10kr. Så legges det på 10kr hvis kartet både er nytt og godkjent. Hvis arrangøren kjøper god print eller offsettrykt kart av kartklubben legges det på 10kr.

Med andre ord, det foreslås at klubber som ønsker å være med i KOsAk, og som selger kart, ikke tar priser høyere enn:

Dersom både kartrettighet og kartprint/trykk kjøpes sammen fra kartprodusenten (klubben), kan prisen økes med


Drøfting – sammenligning med NOFs anbefalte priser

Maksimalpris for høyeste kartkvalitet med beste trykk/print er derfor Kr 30,00 for et vanlig A3 ISOM konkurransekart.


Det refereres til NOFs Veiledende priser for o-kart (http://www.orientering.no/t2.asp?p=65997) :

(Jfr. Regler for kartarbeid pkt 8.1.)
Vedtatt av Teknisk komité 20.1.1999.  Prisjustering pr. 2006.

Areal km² /
off. stønad

3

4

5

6

8

10

12

15

20

Ingen støtte

18,00

20,00

22,00

24,00

31,00

36,00

43,00

50,00

66,00

1/3 el. mer

13,00

15,00

17,00

20,00

24,00

27,00

31,00

37,00

48,00

Prisene er beregnet ut fra hvor mye det koster å produsere et kart og holde det vedlike, basert på en normal revisjonstakt og et gjennomsnittlig opplag.

Kart av dårlig kvalitet og eldre kart bør ha inntil 70% lavere pris.

Ved salg av kart til lag som er medlem av NOF skal det alltid gis minst 20% rabatt. Selges/brukes det årlig mer enn 1000 stk. av et kart, bør det gis en ytterligere rabatt på fra 10 til 30%.

Det bør gis kvantumsrabatt ved salg av mer enn 100 kart til samme kunde

Ved fastsettelse av vederlag for kartkopiering kan man som pris pr. kopi bruke de samme satser som gjelder for ordinært kartsalg, evt. fratrukket ca 10% (pga. reduserte trykningsutgifter).


Etter NOFs anbefaling vil et typisk trykt A3 kart på 10km2 ha en 2010-pris på ca 40kr. Med NOF rabatt og ytterligere rabatt på 10% (KOsAk bruker 6000 kart samlet i året, så for klubber som selger mye kart til KOsAk burde rabatten egentlig vært større) blir prisen pr A3 kart ca 28kr. For et A4 kart blir den tilsvarende prisen ca 18kr. De anbefalte maksimalprisene for både nye og eldre kart ligger derfor over NOFs anbefalte priser. Imidlertid opererer NOF kun med 10% avslag for kartrettigheter, slik at maksimalprisene for kartrettigheter ligger under NOFs anbefaling. Dersom vi ønsker at KOsAk arrangørene i større grad skal tilby ferdig løypepåtrykk, er nok dette nødvendig.

Arrangørene betaler kun for antall trykte kart

Prisene over gjelder for antall brukte kart, det vil si at arrangører har anledning til å levere tilbake kart som ikke er brukt, i samme stand som mottatt, uten å betale for dem (gjelder offsettrykte kart). Arrangører skal heller ikke betale for kartrettighet av ubrukte forhåndstrykte kart.

Kartprintleverandører

Det er opprettet kontaktinformasjon mot kartprintleverandører. Dette for å forenkle tilgangen på gode kartutskrifter. Meningen er å gjøre dette arbeidet lettere og rimeligere for KOsAk-arrangører.