Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

Referat fra Oppmannsmøte Orientering 2011

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 1. November 2011 kl. 17.30Saksliste:

 1. Åpning

 2. Godkjenning av saksliste og representanter

 3. Valg av dirigent og sekretær

 4. Beretning

 5. Forslag

 6. Orienteringsutvalgets sammensetning 2012

 7. KM-stafett medaljer, Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r).

 8. Eventuelt 1. Åpning

Martin Veastad åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.


 1. Godkjenning av saksliste og representanter

Saksliste og representanter ble godkjent. Martin foreslo for representantene fra Oslo at også representantene fra Akershus skulle ha stemmerett. Forslaget ble vedtatt.


 1. Valg av dirigent og sekretær

Per Eric Ståhlbrand ble valgt til dirigent og Knut Erik Østengen til referent. Resten av oppmannsmøtet ble ledet av Ståhlbrand.


 1. O-utvalgets beretning for 2011

Beretningen for 2011 ble godkjent uten merknader. I løpet av gjennomgangen av beretningen utdypet Martin Veastad rundt pkt 2.5 Løpsdeltakelse utvikling og pkt 2.6 Geografisk spredning og deltakelse.

Terje Mathisen utdypet rundt pkt 2.8.2 Kvalitet, hvor han takket Martin for jobben han har gjort med å få de fleste arrangører til å benytte ferdigtrykket kart av god kvalitet.


 1. Innkomne forslag

Totalt var det kommet inn 5 forslag til behandling på oppmannsmøtet:

Løypelengder ved tungt terreng

Forslag fra Lars Karelius Noer

Det er litt forskjell på om arrangørerene velger å kompensere tungt terreng med noe kortere løypelengder. Et godt eksempel på det var det siste løpet jeg deltok i, på tirsdag, på Ammerud. Veldig morsom og krevende løype i tungt terreng, men med redusert lengde ga det likevel greie slutt-tider. Det samme gjorde arrangøren på Sollihøgda. Tungt og krevende, men kortere.

På Tryvann kompenserte de ikke for dette. Det var også tungt terreng, også der morsomt og krevende o-teknisk, men den løypa synes jeg med fordel kunne vært redusert i lengde.

For min del kunne jeg tenkt at det lages løyper som har mål om vinnertid på langløypa på 40-45 minutter.

Dette er ikke så viktig for meg, men jeg ser at terskelen for de som ikke har løpe altfor mye og som gjerne vil prøve seg i A-løypa i sin aldersgruppe får en tøff start hvis de tilfeldigvis skal prøve seg den gangen løypene er på det tyngste og lengste.

Forslag: Langløypa har målsetning om vinnertid 40-45 minutter

O-utvalgets innstilling: Forslaget støttes ikke

O-utvalgets begrunnelse:

Utvalget er enig i at terreng skal hensyntas ved fastsettelse av løypelengder for alle løyper (EK, K, M, L). Dette er allerede fastsatt under konkurransereglenes pkt.6.3 ”Alle angitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype.”. Vår efaringer er at arrangører gjør dette, men vi er enig at ved løpet fra Tryvann var dette ikke tilfelle. Men, en ny regel som er vanskelig å håndheve vil etter vår oppfatning ikke bedre situasjonen. At saken nå er tatt opp på oppmannsmøte vil forhåpentligvis gi større effekt.

--

Terje utdypet begrunnelsen med at vinnertiden i alle løyper, men særlig i langløypa, er avhengig av hvem som deltar.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Løypelengde Damer

Dette forslaget er egentlig fra oppmannsmøte 2010, og etter erfaringene i 2011 ønsker o-utvalget å imøtekomme forslagstiller.

Opprinnelig forslag fra Sunniva Grimstad Nilsen

(Del av rapport fra Kolls løp) Jeg husker at jeg stusset over dette, da D17-34 stort sett pleier å løpe kort løype, men tenkte at det bare er fint, da jeg faktisk syns det er på nippet til å være diskriminerende å la Kort A være lengste alternativ for dameklassene (bare tull at jenter i sin beste og sprekeste alder skal være avspist med samme løypelengde som herrer 55+!), og tenkte at noen endelig hadde tatt litt til fornuft.

Forslag: D17-34 løper Mellomlang løype

O-utvalgets innstilling: O-utvalget ønsker å tilby en ny klasse Damer Mellomlang løype.O-utvalgets begrunnelse:

Det er lagt ned et arbeid for at flest mulig vanlige kveldsorienteringsløp skal ha like løypenavn og løypelengder. Dette letter arbeidet for arrangørene våre. Nordmarkskarusellen tilbyr mellomlang løype for aktive løpere. O-utvalget har kommet til at et slikt tilbud ikke bør begrenses til aktive løpere, og heller ikke til bare aldersklassen 17-34, men at dette blir en ny klasse for alle Damer som har lyst å løpe lengre, uansett årsklasse. Vi vil oppfordre Nordmarkskarusellen og de andre samarbeidspartnerne til å gjøre det samme.

------

Martin klargjorde at denne klassen ville være for alle damer som ønsker å løpe lenger enn kort løype, og ikke aldersbestemt slik det opprinnelige forslaget var. Denne klassen ville bli behandlet på lik linje med andre klasser mht ranking og ÅM.

Forslaget ble vedtatt. Det opprettes en ny dameklasse DM fra 2012 sesongen.

Utvidelse av resultservice med tilbud om route gadget

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Route gadget tilbys for de arrangører som ønsker det i sesongen 2012.

O-utvalgets begrunnelse:

RouteGadget er en åpen webløsning for deling av veivalg, se http://www.routegadget.net/.

Løsningen planlegges tilgjengelig fra resultatsiden for de arrangører som åpner for løsningen ved å gjøre kart og løyper tilgjengelig fra web. Løsningen demonstreres på oppmannsmøtet.

Terje demonstrerte route gadget og forklarte hva som måtte gjøres av forberedelser. Han tilbød seg å gjøre det nødvendige forarbeidet som han estimerte til ca 1 time pr løp.

Forslaget ble vedtatt.Økning av løpsavgifter

Forslag fra O-utvalget

Forslag: O-utvalget foreslår at avgift til premiefondet økes til kr 12,-, og at øvrige avgifter samles i løpsavgift som inkluderer alle infrastruklturkostnader (EKT, resultatservice, materiellinvesteringer og øvrige investeringer), som settes til kr 8,-

O-utvalgets begrunnelse:

Innbetaling til premier har de senere år ikke holdt tritt med utgifter til premier. O-utvalget ser også behov for å forbedre vår infrastruktur som for eksempel arrangørkoffert, og ønsker å ha økonomi til dette.

---

Det ble en del diskusjon rundt forslaget inntil Bjørn Grenager påpekte at dette punktet måtte sees i sammenheng med forslag 5. Man gikk da over til å diskutere økning av startkontingenten. Særlig første del av O-utvalgets begrunnelse ble mislikt av mange. Enda flere mente at arrangører som ikke tilbyr ferdigtegnede kart, ikke kan få anledning til å øke startkontingenten.

Møte tok da kaffepause, og O-utvalget lagde ett nytt forslag 5.

5. Økning av startkontigent

Forslag fra O-utvalget

Forslag: O-utvalget er positiv til en økning av startkontingent i poengløp til 70 kr for deltakere fra og med 17 år. De arrangører som velger å ikke tilby ferdigtegnede kart, bør begrense startkontingenten til 60 kr.


O-utvalgets begrunnelse:

En av de andre samarbeidspartene i KOsAk har øket startkontigent til 70kr. Det er viktig at arrangørene sitter igjen med et positivt resultat også på en ”regnværsdag”. I tillegg er det kostbart å ha ferdigtegnede kart.

Dette forslaget ble trukket av O-utvalget

Nytt forslag fra O-utvalget

5. Økning av startkontigent og løpsavgifter

Forslag til vedtak: Startkontigenten økes til 70 kr for voksne deltagere
i løp med ferdigtegnede løyper. Arrangører uten ferdigtegnet kart
beholder nåværende startkontigent på 60 kr.

Begrunnelse:

O-utvalget ser at man både trenger å øke avgifter til premiefond og til
arrangements-utstyr (til 12 + 8 kr) og at bruk av trykte løyper øker
arrangørenes kostnader. Med en økning på 10 kr vil begge deler være
mulig uten at arrangørene går med underskudd.

Forslaget ble vedtatt. Deretter ble forslag 4 vedtatt. 1. Orienteringsutvalgets sammensetning i 2011

Martin hadde meddelt innstillingskomiteen at han ville trekke seg. Det hadde ikke lykkes innstillingskomiteen å finne en kandidat til lederjobben.

Resten av styret var villig til å fortsette og fikk i oppdrag av årsmøtet, i samarbeid med innstillingskomiteen å finne en leder innen utgangen av januar.

 1. Utdeling av premier for 2011-sesongen

Eva Nilsen delte ut medaljer til vinnerne i Åpen KM-stafett og Åpent KM individuelt. Deretter ble vandrepremier og deltakerpremier for årets sesong delt ut. 126 løpere får deltakerpremie i 2011. Kravet i år var deltagelse på 12 løp. Følgende personer vant vandrepremiene til odel og eie: Terje Mathisen

Hedersmerke.

Merkekomiteen ved Trond Wettergreen, hadde merket seg at Thales var en gjenganger som arrangør på terminlista. Han delte ut merker til følgende Thales/Alcatel Lucent løpere/arrangører:

Bjørn Grenager

Oddvar Hagen

Martin Veastad


 1. Eventuelt

Eva Nilsen takket Martin for 3 år som leder med en blomsterbukett.


Møtet ble deretter avsluttet og Martin Veastad takket Per Eric Ståhlbrand for hans mange års innsats som dirigent med en blomsterbukett.