Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

Referat fra Oppmannsmøte Orientering 2009

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 3. November 2009 kl. 17.30

 

 

Saksliste:

1.       Åpning

2.       Godkjenning av saksliste og representanter

3.       Valg av dirigent og sekretær

4.       Beretning

5.       Forslag

6.       Orienteringsutvalgets sammensetning 2011

7.       Vervepremier 2010

8.       Åpen KM-stafett medaljer, Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r).

9.       Eventuelt

 

 

1.         Åpning

Martin Veastad åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

 

2.         Godkjenning av saksliste og representanter

Saksliste og representanter ble godkjent. Martin foreslo for representantene fra Oslo at også representantene fra Akershus skulle ha stemmerett. Forslaget ble vedtatt.

 

3.         Valg av dirigent og sekretær

Per Eric Ståhlbrand ble valgt til dirigent og Svein Nygård til referent. Resten av oppmannsmøtet ble ledet av Ståhlbrand.

 

4.         O-utvalgets beretning for 2010

Beretningen for 2010 ble godkjent uten merknader.  I løpet av gjennomgangen av beretningen utdypet Martin Veastad rundt pkt 2.5 Løpsdeltakelse utvikling og Terje Mathisen rundt 2.8 Løpsarrangementer.  

 

5.         Innkomne forslag

Totalt var det kommet inn 5 forslag til behandling på oppmannsmøtet:

 

Forslag 1 – poengberegning i rankingssystemet, klassene BÅ og CÅ

Forslaget er sendt inn av Jan Ilseth. Ilseth redegjorde kort for forslaget. Praksis frem til nå har vært at deltagerne utenom aldersbestemte klasser får 500 poeng for gjennomført løp. Jan Ilseth ønsker at vanlig poengberegning også brukes i klassene BÅ og CÅ. Han begrunnet dette med at det er meget motiverende å bli målt over tid opp mot andre prestasjoner.

 

Forslag til vedtak: Full poengberegning gjennomføres for samtlige klasser fra og med 2011-sesongen.

 

O-utvalgets innstilling: Forslaget støttes og begrunner dette med at det er enklere administrativt å ha samme poengberegning i alle klasser.

 

Forslaget ble vedtatt.  

 

Forslag 2 – B- og C-løyper i alle bedriftsløp

Forslaget er innsendt av Jan Ilseth. Ilseth redegjorde muntlig for sitt forslag. Han mener et tilbud om B- og C-løyper er svært viktig for å få med nye løpere i bedriftsorienteringen. Vanskelighetsgraden fra nybegynnerløypa til A-løypene er stor, og derfor er B- og C-løypene fine steg på veien for uerfarne løpere.

 

Forslag til vedtak: Åpen B- og C-klasse som standard på alle bedriftsløp.

 

O-utvalgets innstilling: O-utvalget ønsker å videreføre dagens praksis, dvs. at det ikke er et absolutt krav å ha B- og C-løyper.

 

Andreas Erichsen opplyste at løyper med B- og C-nivå normalt er de vanskeligste å lage for løypeleggeren. De skal ikke være for lette men heller ikke for vanskelige. Terrengtypen kan også gjøre dette arbeidet vanskelig.

 

Forslaget ble ikke vedtatt. For både OBIK og KOsAk oppfordres likevel arrangørene om å tilby B- og C-løyper, og for OBIK vil de arrangører som har best tilbud ha best mulighet til å få ønsket dato for arrangementet, se pkt. 2.9 i årsberetningen for 2010.

 

Forslag 3 – Bruk av kart eller kartlink i innbydelse

Forslaget er innsendt av Jan Ilseth. Ilseth begrunnet sitt forslag med at det ofte er vanskelig å finne ut hvor løpene arrangeres fra. Det opereres f.eks. med stedsnavn som man ikke får treff på hvis disse legges inn i kartbaser som er tilgjengelig på Internet (finn.no og google.no).

 

Forslag til vedtak: Krav til OBIK arrangører om å ha innbydelse med kart eller kartlink.

 

O-utvalgets innstilling: Arrangører oppfordres til å ta med kart-koordinater for samlingsplass i løpssøknaden.  

 

Forslaget ble vedtatt. Fra og med 2011-sesongen legges det opp til at kartlinker legges inn direkte i terminlisten. OBIK o-utvalg sender første utgave av vår terminliste til world-of-o for å markedsføre løpene våre også utenfor Oslomiljøet. Det ligger en veiledning på http://www.kveldsorientering.no/?page_id=209, som forteller hvordan det er mulig for arrangør å endre informasjonen (se Redigere arrangement på World of O) og plassere løpet helt nøyaktig på world-of-o sin kartportal. For arrangører som ikke ønsker å bruke world-of-o kan OBIK orientering webmaster (Terje Mathisen) bistå.

 

Forslag 4 – Løypelengde D17-34

Forslaget er innsendt av Sunniva Grimstad Nilsen. Hun ønsker at løypelengden for yngste dameklasse endres fra kort til mellomlang løype.

 

Forslag til vedtak: D17-34 løper mellomlang løype fra og med 2011-sesongen.

 

O-utvalgets innstilling: O-utvalget ønsker ikke å ta noe initiativ for å endre løypelengden i D17-34.

 

Forslaget ble ikke vedtatt.

 

Forslag 5 – Presisjon av starttider

Forslaget er innsendt av Jon Sletvold. Han mener det bør presiseres bedre hva som er starttider for løpet, f.eks. når man kan forvente at kartsalget starter, når løypene åpner og lukker. Det bør i tillegg vurderes en begrensning på å starte sent for et fåtall personer som alltid bruker lang tid i løypa.

 

Forslag til vedtak: Større formkrav enn i dag når det gjelder starttider.

 

O-utvalgets innstilling: O-utvalget ønsker at dagens praksis fortsetter. Hovedregelen i dag er løp med direkte påmelding mellom kl 16.30 og 18.30 og at målet stenger kl 20.00. Arrangørene har frihet til å endre dette, men da må dette være bekjentgjort i innbydelsen. Det vises imidlertid til arrangørens sitt ansvar i henhold til konkurransereglenes pkt 6.9.13. O-utvalget er kjent med at noen få gjengangere kommer sent og ikke er i mål før kl 20.00. I slike tilfeller har arrangør jf. konkurransereglene anledning til å diske løperen.

 

Forslaget ble ikke vedtatt

 

6.         Orienteringsutvalgets sammensetning i 2011

Det ser ut til at samtlige medlemmer fortsetter i 2011. I tilfelle det er behov for nye oppnevninger, overlates dette arbeidet til O-utvalget. Det er behov for ett nytt medlem til merkekomiteen. Valgkomiteen vil prøve å finne en kandidat til dette vervet.

 

7.         Vervepremier 2010

For å få med flere nybegynnere, og få flere av disse til å fortsette med orientering, vurderes det som nødvendig med personlig oppfølging og oppmerksomhet. I 2010 har det derfor vært en prøveordning med vervepremier både for verver (oppfølger) og vervet. Seks personer har fått lodd i vervepremien som ble loddet ut på oppmannsmøtet.

 

Vervepremien, et gavekort på 2000 kroner, ble vunnet av Jon Sletvold fra Thales. Han har vervet Erik Sandnes og Bernt Mathiesen.

 

Rikke Gåsholt fikk tildelt bestått-premien for 2010, et rankingglass. Denne premien gis nye løpere som har klart å gjennomføre 10 løp gjennom sesongen, og klart å fullføre en A-løype for sin aldersklasse.

 

O-utvalget gratulerer vinnerne.

 

 

8.         Utdeling av premier for 2010-sesongen

Eva Nilsen delte ut medaljer til vinnerne i Åpen KM-stafett og Åpent KM individuelt. Deretter ble vandrepremier og deltakerpremier for årets sesong delt ut. 143 løpere får deltakerpremie i 2010. Kravet i år var deltagelse på 12 løp. Følgende personer vant vandrepremiene til odel og eie:

§  Vidar Berteig, EasyPetro (kort løype)

§  Helge Bjaaland, Elle BIL (ekstra kort løype)

 

Ingen utdeling av hedersmerker i 2010. O-utvalget gratulerer årets vinnere.

 

9.         Eventuelt

Andreas Erichsen foreslo at mobiltelefonnummer kan registreres i løperdatabasen. Dermed har arrangøren et kontaktpunkt tilgjengelig dersom det er usikkert om en løper har kommet i mål. Det var stor tilslutning til dette på møtet og forslaget vil bli videreformidlet til systemansvarlige for Brikkesys. 

 

Møtet ble deretter avsluttet og Martin Veastad takket Per Eric Ståhlbrand for hans mange års innsats som dirigent med en blomsterbukett.