Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

Referat fra Oppmannsmøte Orientering 2009

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 3. November 2009 kl. 17.30



Saksliste:

 1. Åpning

 2. Godkjenning av saksliste og representanter

 3. Valg av dirigent og sekretær

 4. Beretning

 5. Forslag

 6. O-utvalgets sammensetning 2010

 7. * Fortjenestemerker

 8. * Åpen KM-stafett medaljer, Åpen KM-medaljer individuelt, vandrepremier, Fortjenestemerke og deltagerpremier.

 9. Eventuelt


Antall fremmøte til oppmannsmøte i 2009 var 27 personer. Se vedlegg 1.

 1. Martin Veastad åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

Spesielt ble Bodil Wang, Styreleder i Oslo Bedriftsidrettskrets, Stein Aker, daglig leder i OBIK og Reidun Bjørtomt, Orienteringsansvarlig i OBIK, samt Knut E. Helland, leder for Akershus og Oslo orienteringskrets ønsket velkommen.

Bodil Wang hilste fra kretsstyret og berømmet O-utvalget for utmerket arbeid.

 1. Martin ønsket å tilføye 2 punkter til sakslisten. Punkt 7 og 8 merket med *. Han foreslo for representantene fra Oslo at også representantene fra Akershus bedriftene skulle få stemmerett.

Begge forslag ble vedtatt.

 1. Per Eric Ståhlbrand ble valgt til dirigent og Knut Erik Østengen til referent. Resten av oppmannsmøtet ble ledet av Ståhlbrand.

 1. Beretningen for 2009 ble godkjent med en merknad.

I punkt 2.5 ”Forslag til ytterligere tiltak for rekruttering”, var siste setning i andre avsnitt feil. Det skulle stå: En forutsetning for denne ordningen, er at ”verver” melder seg og den som er vervet til o-utvalgsleder.


I løpet av gjennomgang av beretningen utdypet Martin rundt punkt 2.5 løpsdeltagelse og punkt 2.7 kartpriser.

Eivind Hoff, Nordea tok opp problemstillingen rundt selvbetjent start og de muligheter dette gir til fingransking av løypa før start, og omstart dersom det har gått dårlig i begynnelsen av løpet. Det ble ikke fremsatt noe forslag rundt dette tema.


 1. Forslag.

Det var fremsatt 5 forslag.

Forslag fra Anne-Britt Nilsen, HiOBIL - Klasseinndeling damer 

Herrene har aldersklasser på fem år, damer har ti år. Hvorfor denne forskjellen? Det betyr at det er nesten ti års forskjell innen samme klasse…

Argumentet er muligens at det er flere herrer som deltar enn damer. Men kan det tenkes at dersom aldersgrupperingene for damer og herrer blir like, så vil flere damer delta?

Hvorfor ikke bruke samme inndeling som vi har på åpne løp? Der er det vanligvis samme inndeling i dame- og herreklassene.

Forslag: Det blir samme aldersinndeling for damer og herrer i bedriftsorientering.

O-utvalgets innstilling: Det innføres samme aldersinndeling for damer som det er for herrer, fra og med D55-59.

O-utvalgets begrunnelse: O-utvalget vil gjerne bidra til at flere damer deltar, og ser en økning av antall klasser som et beskjedent merarbeid i forhold til denne målsettingen. Vi tror likevel ikke det er klokt å splitte klassen D45-54, der deltakelsen dessverre er så liten at det ikke engang har vært mulig å kåre en kretsmester.

Oppmannsmøtets konklusjon:

Det ble av flere argumentert for at klasseinndeling for damer skulle bli lik den som er for herrer. Etter en kort diskusjon ble dette vedtatt.

Forslag fra Anne-Britt Nilsen, HiOBIL - Løypelegging

OSI sto som arrangør av o-løpet torsdag 3. september fra Sørkedalen skole. Det var et NK-løp.

Dersom man ikke ønsker at vi skal delta på o-løp, er det bare å fortsette med slike løyper – i et slikt terreng. Det var ny rekord av antall løpere som ble disket eller ga seg før fullført løp.

Ungdommer synes muligens slike løyper gir god utfordring, men her skulle det også være framkommelig for alle oss som har levd noen år.

Forslag: Det stilles samme krav til løypelegging av bedriftsløp som til åpne løp.

O-utvalgets innstilling: Forslaget tilrås ikke. Våre konkurranseregler inneholder allerede følgende formulering innledningsvis: Norges orienteringsforbunds konkurranseregler for Nærløp kan brukes som veiledning.

O-utvalgets begrunnelse: Orienteringsutvalget ønsker å kommentere dette løpet spesielt og forhold rundt terrengvalg og løyper generelt.

Terrenget for dette løpet var vanskelig, men o-utvalget tviler på at konkurransereglene ble brutt. Dette var et åpent løp, og vi kan ikke se at bedriftsarrangørene gjennomgående velger vanskeligere terreng, slik forslaget gir inntrykk av. Forslaget vil derfor ha liten eller kanskje til og med motsatt effekt dersom en ønsker å hindre tilsvarende løyper i framtiden.

Generelt: Forhold rundt terrengvalg og løyper engasjerer, og det er mange meninger! Orienteringsutvalget anbefaler alle løypeleggere å lese løypeleggerboka, og bruke en god kontrollør. Orienteringsutvalget har i løpet av sesongen prøvd å gi råd, tips, tiltak og opplæring for at vårt tilbud skal bli best mulig, se for eksempel årsberetningens punkt 2.8. Orienteringsutvalget mener dette er de mest effektive virkemidlene, fremfor å skjerpe skal-kravene til våre arrangører.

Oppmannsmøtets konklusjon:

Forslaget ble diskutert. O-utvalgets begrunnelse ble akseptert og forslaget trukket.


Forslag fra O-utvalget Presisering av klagemulighet

Bakgrunnen er situasjoner som at poster er fjernet (av uvedkommende) rett før et løp, og at dette oppdages av arrangørens prøveløper i tide til å rette opp problemet før offisiell start (16.30). Nå er det mange som ønsker å starte før offisiell start, og det synes vi det bør være anledning til, men disse løperne kan da risikere å bli rammet av slike problemer.

Forslag: Det foreslås følgende tillegg i konkurransereglenes punkt 6.9.9: Dersom en deltaker starter før annonsert starttidsrom (dvs. før 16.30 vanligvis) er det ikke sikkert at arrangørens prøveløpere har rukket å verifisere løypene. Klage på løype vil da ikke nødvendigvis føre til endringer i resultatliste eller annullering.

samt følgende tillegg i 1. avsnitt i 6.9.5: Merk at dersom en deltaker starter før annonsert starttidsrom (dvs. før 16.30 vanligvis) begrenses klagemuligheter, se punkt 6.9.9.

Oppmannsmøtets konklusjon:

Forslaget ble diskutert. Det ble fra flere arrangører uttrykt oppgitthet over løpere som maste på å få komme tidlig av gårde. På den annen side er det en fordel å få spredt starten for de eldste klassene.

Det vil bli lite tilfredsstillende for alle dersom en stor gruppe starter kl 1630.

Forslaget ble vedtatt.


Åpent forslag fra O-utvalget Refusjon av økte kartkostnader

O-utvalget har vært representert i Kveldsorienteringssamarbeidet (KOsAk) og har der fått ansvar for å foreslå maksimalpriser for kart innenfor dette samarbeidet. De fleste (alle?) klubbene som OBIK arrangører kjøper kart fra, er representert. Formålet med dette arbeidet fra KOsAk arrangørenes side har vært å skape forståelse for følgende felles utfordringer:

O-utvalget presenterer status for dette arbeidet på oppmannsmøtet. KOsAks anbefalte maksimalpriser heves i 2010 for nyere AOOK godkjente kart. O-utvalget ønsker å finne tiltak som bidrar til bedre arrangementer, herunder at kartene er oppdaterte. Samtidig er det ønskelig at arrangører som velger gode (og dyrere) kart ikke blir økonomisk straffet for det. For å bidra til bedre kvalitet på OBIKs løp, har det i 2009 vært mulig å få refundert en del av de økte utgiftene for nyere godkjente kart. Da denne ordningen krever noe administrasjon, og har vært lite benyttet, er o-utvalget usikker på om den bør videreføres i 2010.

Forslag: O-utvalget er åpent for forslag som kan bidra til at flere av OBIKs løp har gode kart.

Oppmannsmøtets konklusjon:

O-utvalget ( martin) fikk ros for jobben han har gjort i forbindelse med kartpriser.

Forslaget ble vedtatt.

Forslag fra Per Eric Ståhlbrand, Rikshospitalet - Enklere betegnelser av løypene

Vi har mange som skal håndtere påmeldingene og da bør vi få en enklere betegnelser av løypene.
 
Kan vi ikke få bort begrepene lang, mellomlang, kort og ekstra kort.
 
La oss få betegnelsene 6 km, 5 km, 4 km og 3 km alle A løyper
 
Bruk tilsvarende 3,5 km B
 
Bruk 2,5 km C/N
 
For den siste kategorien bør en få klargjort om en skal ha N løype eller en C løype. I dag er det ikke konsistent. Noen løyper er også for vanskelige til å være C løyper.

O-utvalgets innstilling: Forslaget tilrås ikke, slik det er utformet. O-utvalget ønsker i stedet å foreslå endringer som gjør det lettere å velge riktig klasse og derfor lettere for arrangøren. Samtidig foreslås det å gjøre forskjellen mellom OBIK og Nordmarks-Karusellen mindre (forslagstilleren representerer også NmK). Hvis vi innfører aldersklasser for barn/unge, og gir arrangører anledning til å tilby den lette nybegynner-løypa for de som ønsker å løpe i følge, også på OBIK løpene, håper vi også at det blir lettere for barn/unge å delta. Forslaget er å tilby følgende mulige løyper og klasser:


Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2km

NF (Nybegynner, i Følge - åpen for alle som ønsker å løpe sammen)

ÅPEN-N

2,5km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

EKORT-C

2,5km

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

KORT-B

3,5km

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle)

EKORT-A

3km

D15-16, D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

KORT-A

4km

H15-16, D17-34, D35-44, D45-54, H55-59, H60-64 og ÅK

MELLOM-A

5km

H45-49, H50-54 og ÅM

LANG-A

6,5km

H17-34, H35-44 og ÅL

I oversikten over er veiledende løypelengder for normaldistanse angitt. O-utvalgets forslag til nye dameklasser er innarbeidet i forslaget. Det er valgfritt for arrangør å tilby B-, C- og Lett N-løype.

For å forenkle påmeldingen foreslår o-utvalget ytterligere 2 tiltak:

 1. O-utvalget lager en mal for innbydelser (for de som ønsker å bruke det), hvor alle klassebetegnelsene er oppgitt

 2. O-utvalget lager en eller flere plakater for oversikt over klasser som kan henges lett synlig ved påmeldingen.

O-utvalgets begrunnelse: OBIK har også langdistanse og kortdistanse. Slik forslaget er utformet, lar det seg ikke implementere på en tilfredsstillende måte gjennom de felles klassebetegnelsene som benyttes i tidtakings- og rankingsystemet BrikkeSys. Uttalelse fra leverandøren av BrikkeSys vil bli referert i oppmannsmøtet.

Oppmannsmøtets konklusjon:

Etter en diskusjon ble det bestemt å følge O-utvalgets innstilling. Man jobber videre med saken for å komme fram til en løypebetegnelse som passer både OBIK løpene hvor det er både kortdistanse, normaldistanse, langdistanse og NK hvor man kun opererer med normaldistanser.


 1. O-utvalgets sammensetning for 2010. Lilla Madsen takket for seg etter 7 år i utvalget. Martin takket henne for innsatsen.

De andre medlemmene i o-utvalget tok gjenvalg for et nytt år.

Innstillingskomiteen hadde ikke funnet noen til å erstatte Lilla, så komiteens leder Terje Mathisen tok selv jobben.

O-utvalget må finne nye medlemmer til innstillingskomiteen.

Unni Drage i Merkekomiteen ønsket også å bli erstattet.

Innstillingskomitéen må finne ett nytt medlem til Merkekomiteen.

 1. Unni Drage delte ut 2 fortjenestemerker. Merke og fine ord ble for 2009 tildelt Helge Kvaase fra KIAK og Lars-Evan Pettersson fra NVE.

Medaljer fra ÅM ble utdelt av Bodil Klakegg, Norges Bank

Medaljer fra KM stafett ble utdelt av Eva Nilsen O-utvalget.

Eva Nilsen delte ut vandrepremier til løypevinnerne på ÅM.

Til slutt var det utdeling av deltakerpremier (hvitvinsglass) for årets sesong.

 1. Eventuelt.

Bodil Wang delte ut OBIK’s fortjenestemerke, diplom og blomster til Lilla for flott utført jobb over 7 år i o-utvalget.

Ordstyrer hevet årsmøtet og fikk takk fra Martin for vel utført jobb.


Vedlegg1



Følgende deltok på oppmannsmøte i orientering 3/11-09, Ekeberg.




Martin Veastad Thales BIL O-Utvalget

Eva Nilsen Skiforeningen BIL O-Utvalget

Svein Nygård Norges Bank O-Utvalget

Lila Madsen Forskningsinstituttet BIL O-Utvalget

Knut Erik Østengen Alcatel (Akershus-lag) O-Utvalget

Terje W. Mathisen StatoilHydro O-Utvalget/Valgkomité

Helge Kvaase O-Utvalget/Valgkomité

Unni Drage Aker Solutions O-Utvalget /Merke-utvalget


Øystein Madsen GE Healthcare

Eivind Hoff Nordea

John Thomas Pettersen Nordea

Bjørn Sandelien Vegdirektoratet

Tor Henriksen Høgskolen i Oslo

Tor Sandøy Skattedirektoratet

Per Eric Ståhlbrand Rikshospitalet

Bodil Klakegg Norges Bank

Klaus Engen Innovasjon Norge

Helge Bjaaland Elle

Hallvard Bjørgum Det norske Veritas (Akershus-lag)

Knut Møgedal Aker Solutions (Akershus-lag)

Tor Drage Aker Solutions

Ole Sandnes Privat løper

Bjørn Enger Oslo Arkitektene (ikke medlem av OBIK), repr NmK

Knut E. Helland Leder i Akershus og Oslo Orienteringskrets

Bodil Wang Leder i Oslo Bedriftsidrettskrets

Stein Aker Daglig leder Oslo Bedrifdtsidrettskrets

Reidun Bjørtomt Oslo Bedriftsidrettskrets